Bảng Giá Tóc Nữ Châu Á

Tên dịch vụ Giá dịch vụ
TOÀN TONY CẮT 150 K
THỢ CHÍNH CẮT 100 K
PHỒNG CHÂN TỐC 250 - 300 K
HẤP PHỤC HỒI COLAGEN 300 K
PHỤC HỒI TÁI TẠO 400 - 600 K
DUỖI NGOÀI 250 K
DUỖI GỐC 350 K
DUỖI NGẮN 450 K
DUỖI TRUNG 550 K
DUỖI DÀI 650 K
UỐN NGẮN 450 K
UỐN TRUNG 550 K
UỐN DÀI 650 K
UỐN SÓNG 550 - 750 K
NHUỘM NGẮN 450 K
NHUỘM TRUNG 550 K
NHUỘM DÀI 650 K
NHUỘM CHÂN TÓC 300 K
NHUỘM HIGHT LIGHT 300 - 500 K
NHUỘM NÂNG TÔNG 700 - 900 K
NHUỘM PHỦ MÀU 800 - 1.500 K
TẨY TÓC 400 K
BÓC ĐEN - BÓC ĐỎ 500 - 700 K
GỘI THƯỜNG + MASSAGE THƯ GIÃN 120 K
GỘI DƯỠNG + MASSAGE THƯ GIÃN 160 K
GỘI PHỤC HỒI + MASSAGE THƯ GIÃN 220 K