Bảng giá tóc nữ châu Âu

Tên dịch vụ Giá dịch vụ
TOÀN TONY CẮT 150 K
THỢ CHÍNH CẮT 100 K
PHỒNG CHÂN TỐC 300 - 400 K
HẤP PHỤC HỒI COLAGEN 400 K
PHỤC HỒI TÁI TAO 600 - 800 K
DUỖI LỚP NGOÀI 350 K
DUỖI GỐC 450 K
DUỖI NGẮN 700 K
DUỖI TRUNG 800 K
DUỖI DÀI 900 K
UỐN TÓC NGẮN 700 K
UỐN TRUNG 800 K
UỐN DÀI 900 K
UỐN SÓNG 900 - 1.000 K
NHUỘM NGẮN 700 K
NHUỘM TRUNG 800 K
NHUỘM DÀI 900 K
NHUỘM CHÂN TÓC 450 K
NHUỘM HIGTH LIGHT 500 - 800 K
NHUỘM NÂNG TÔNG 900 - 1.100 K
NHUỘM PHỦ MÀU 1000 - 2.000 K
TẨY TÓC 500 K
BÓC ĐEN - BÓC ĐỎ 600 - 800 K
GỘI THƯỜNG + MASSAGE THƯ GIÃN 120 K
GỘI DƯỠNG + MASSAGE THƯ GIÃN 160 K
GỘI PHỤC HỒI + MASSAGE THƯ GIÃN 220 K