BẢNG GIÁ TÓC NỮ

Tên dịch vụ Giá dịch vụ
GỘI DẦU DƯỠNG 70 K
CẮT 100 K
UỐN PHỒNG GỐC TÓC 300 K
HẤP DẦU COLAGEN 300 K
PHỤC HỒI TÓC .NGẮN 500 K
PHỤC HỒI TÓC ,TRUNG 600 K
PHỤC HỒI TÓC .DÀI 700 K
DUỖI LỚP NGOÀI 200 K
DUỖI GỐC 400 K
DUỖI TÓC .NGẮN 550 K
DUỖI TÓC .TRUNG 600 K
DUỖI TÓC .DÀI 700 K
UỐN TÓC .NGẮN 550 K
UỐN TÓC .TRUNG 600 K
UỐN TÓC ,DÀI 700 K
NHUỘM TÓC .NGẮN 550 K
NHUỘM TÓC .TRUNG 600 K
NHUỘM TÓC .DÀI 700 K
NHUỘM HIGHT LIGHT. ÍT 300 K
NHUỘM HIGHT LIGHT .VỪA 400 K
NHUỘM HIGHT LIGHT .NHIỀU 500 K
NHUỘM MÀU 2 LẦN TÓC . NGẮN 700 K
NHUỘM MÀU 2 LẦN TÓC .TRUNG 800 K
NHUỘM MÀU 2 LẦN TÓC .DÀI 900 K
NHUỘM PHỦ BÓNG TÓC .NGẮN 800 K
NHUỘM PHỦ BÓNG TÓC .TRUNG 900 K
NHUỘM PHỦ BÓNG TÓC .DÀI 1.000 K
NHUỘM MÀU TẨY TÓC .NGẮN 1.000 K
NHUỘM MÀU TẨY TÓC .TRUNG 1.500 K
NHUỘM MÀU TẨY TÓC .DÀI 2.000 K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K